Het Belgisch arbeidsrecht van de private sector wordt geanalyseerd in samenhang met het relevante internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke instrumentarium  in een geest van juridisch pluralisme. Aandacht voor grondrechten en het leerstuk van non discriminatie  en de progressieve harmonisering van arbeidsrecht van de lidstaten van de Europese Unie staat daarbij voorop.

 

 

De cursus bestaan uit een algemene historische en conceptuele inleiding, die aan de analyse van het Belgische positief arbeidsrecht vooraf gaat.  In deze inleiding staat het ontstaan van het Belgische arbeidsrecht en de conceptualisering als  juridische discipline centraal. De studenten wordt gewezen op de evolutie van de aan deze  rechtstak onderliggende paradigmata én aan het relevante grondwettelijke en internationaalrechtelijke kader.

 

 

De  analyse van het Belgische arbeidsrecht valt uiteen in drie onderdelen.

 

Een eerste onderdeel betreft de juridische analyse van de collectieve arbeidsverhoudingen op het niveau van de onderneming, op de bedrijfstak en op het interprofessionele niveau. De vrijheid van vakvereniging al mogelijkheidsvoorwaarde van het collectief arbeidsrecht wordt onderzocht. De architectuur van het collectief arbeidsrecht wordt op statische wijze geschetst (actoren, organen), waarna het collectief arbeidsrecht op meer dynamische wijze wordt geschetst vanuit de  functies die het waarborgt (inspraak van werknemers, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming, preventieve en curatieve werking van bemiddeling en verzoening). Tot slot wordt ingegaan op de juridsche aspecten van collectieve arbeidsconflicten en collectieve acties.

 

In een tweede onderdeel worden de individuele arbeidsverhoudingen tussen een werkgever en een werknemers onderzocht via een klassieke benadering van de arbeidsovereenkomst als wederkerige overeenkomst (begrip, tot standkoming, rechten en verplichtingen bij de uitvoering, bedinggen in de arbeidsovereenkomst , civielrechtelijke en arbeidsrechtelijke  beëindigingwijzen van de arbeidsovereenkomst). In dit kader komen ook enkele aspecten aan bod die de juridische regulering van de arbeidsmarkt betreffen.

 

In een laatste onderdeel wordt ingegaan op de arbeidsreglementering die betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid, welzijn op het werk , inclusief arbeidstijd).

 

Er is geen noodzakelijke  prioriteit van Deel I op Deel II.